บริการถ่ายรูป

เคาน์เตอร์บริการถ่ายรูปด่วน ตั้งอยู่บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 1