โทรศัพท์สาธารณะ

บริการสื่อสารโทรคมนาคม
อยู่ที่ชั้น 1 และอินเตอร์เน็ต ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออก และห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ