ศูนย์รักษาพยาบาล

 

การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 
มีห้องปฐมพยาบาล ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1