Coffee & Snack

ร้านจำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

  • Convenience Stores
  • Terminal Hall FL2
  • Coffee & Snack ร้านจำหน่ายสินค้าสะดวกซื้อ อาทิเช่น ขนมขบเคี้ยวไว้ทานเล่น มากมายให้เลือกซือ